Polityka Prywatności


W związku z rozpoczęciem stosowania z dn. 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu i rady UE     nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani /Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez firmę FHU Andrzej Mejsner  Tarnówka 13, 62-660 Dąbie.
Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia nr 2016/679 informujemy, że od dnia 25 maja 2018 aktualne będą poniższe informacje i zasady
związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w firmie FHU Andrzej Mejsner  Tarnówka 13, 62-660 Dąbie.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  FHU Andrzej  Mejsner  z siedzibą w Tarnówce 13, 62-660 Dąbie.

2.      Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu:
a)      wykonania umowy na podstawie art. 6 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a w zakresie, w jakim podanie danych
osobowych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody (art.6 ust.1, lit. a Rozporządzenia nr 2016/679
b)      dla celów wypełniania obowiązków   wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych   i z zakresu rachunkowości.  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia nr 2016/679,
c)      w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawną  jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia). Uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
d)      w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń, lub w celu obrony przed
roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia nr 2016/679

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom
a)      świadczącym usługi na rzecz firmy  FHU Andrzej  Mejsner   zakresie księgowości, dochodzenia należności, obsługi prawnej,
b)      bankom w zakresie realizacji płatności,
c)      organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
d)      dostawcom systemów informatycznych.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy.  Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i  przez czas wymagany przepisami prawa,  w tym przepisami o rachunkowości.

5.      Każdą wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych  można wycofać w dowolnym momencie.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7.      Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9.      Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne,
których podanie jest dobrowolne. Konsekwencja niepodania danych osobowych wymaganych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Kontakt


F.H.U. Andrzej Mejsner
Tarnówka 13, 62-660 Dąbie
woj. wielkopolskie, Polska
NIP: 666-000-14-11
REGON: 310166717

Sekretariat:
tel. 632 719 134
tel.kom. 516 149 246
Andrzej Mejsner – tel.kom. 502 214 681
Paulina Mejsner – tel. kom 502 665 612
mail: kontakt@mejsner.pl

Copyright © FHU Mejsner 2018.
Polityka Prywatności >>

Ta strona wykorzystuje Cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptacje polityki prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close